Önskad och ifrågasatt

Lantbruksvetenskapernas akademisering i 1900-talets Sverige

Utgivningsår
2020
ISBN
9789179243425
Sidor
336

265 kr

Den här boken är en open access-titel från Arkiv förlag. Det betyder att det förutom den tryckta utgåvan som du kan köpa via oss eller bokhandeln också finns en fritt tillgänglig e-boksutgåva, gratis att läsa och ladda ner här ifrån oss på förlaget.
Utgivningsår e-bok: 2023
E-ISBN: 9789179243432
Beständig länk: https://doi.org/10.13068/9789179243432
PDF: 9789179243432.pdf

 

Redan under 1800-talet växte det fram forskning inriktad mot det svenska jordbrukets och skogsbrukets behov. Forskningen bedrevs ofta i nära samarbete med eller av näringarna själva, till exempel i hushållningssällskapens regi. Under 1900-talet kom dessa lantbruksvetenskaper att alltmer införlivas i en akademisk struktur och kultur. Det var en utveckling som var både önskad och ifrågasatt.

Kunskapen kom nu att slitas mellan två olika politik- och intresseområden: mellan jordbruk, skogsbruk och efter hand även miljö å ena sidan, högre utbildning och forskning å den andra. Vad betydde denna dragkamp för lantbruksvetenskapernas utveckling? Vad hände med de verksamheter som traditionellt motiverats av nytta när de inlemmades i akademins norm- och värdesystem? Dessa frågor ges en insiktsfull och detaljrik skildring i denna bok. Här analyseras bland annat hur skogsforskningen blev vetenskap, hur veterinärmedicinen försökte frigöra sig från humanmedicinen, hur naturvården inkorporerades i lantbruksvetenskaperna och hur Sveriges lantbruksuniversitet blev en del av biståndspolitiken.

Boken ger en ökad förståelse av lantbruksvetenskapernas historiskt unika villkor och verksamheter. Den belyser även aktuella forskningspolitiska frågeställningar, inte minst de dilemman som uppstår då akademin möter utomstående intressen.

Karl Bruno och Per Lundin är forskare med inriktning på agrar-, teknik- och vetenskapshistoria vid KTH respektive Chalmers tekniska högskola, båda med ett förflutet vid Sveriges lantbruksuniversitet.

 

INNEHÅLL (se separat PDF sist för gemensam käll- och litteraturförteckning):

 

Karl Bruno & Per Lundin
Förord
PDF: 9789179243432 Forord.pdf

Per Lundin & Karl Bruno
Lantbruk, vetenskap och akademisering i 1900-talets Sverige. En inledning
PDF: 9789179243432 Inledning.pdf

 

DEL 1: Lantbruksvetenskaperna och kampen för akademisk Legitimitet, 1900–

Jimmy Jönsson
Skogsbruk och vetenskaplig legitimitet. Gränsdragningsarbete kring skoglig marklära
PDF: 9789179243432 Jonsson.pdf

Henrik Björck
Alltför mänskligt. Veterinärhögskolans kamp med och mot humanmedicinen
PDF: 9789179243432 Bjorck.pdf

Per Lundin
Kampen om schemat. Småbrukssystemet och agronomutbildningens avakademisering
PDF: 9789179243432 Lundin.pdf

 

DEL 2: De korporativt organiserade Lantbruksvetenskaperna, 1940–

Ingemar Pettersson
Från jord till industri. Statens mejeriförsök och driften mot teknikvetenskaperna
PDF: 9789179243432 Pettersson.pdf

Gabriel Söderberg
Objektiv forskning? Statens jordbruksförsöks relation till konstgödselindustrin
PDF: 9789179243432 Soderberg.pdf

Erland Mårald & Anna Sténs
”Lantbråksuniversitetet”. Om Skogshögskolans utlokalisering till Umeå och dess konsekvenser
PDF: 9789179243432 Marald & Stens.pdf

 

DEL 3: Lantbruksvetenskapernas upplösning, 1970–

Karl Bruno
Akademisering med förhinder. Utvecklingsforskning vid SLU:s u-landsavdelning
PDF: 9789179243432 Bruno.pdf

Jenny Beckman
Gröna trianglar och röda listor. ArtDatabanken i naturvårdens organisatoriska landskap
PDF: 9789179243432 Beckman.pdf

Anna Tunlid
Centrum för biologisk mångfald. Utmaningar för en gränsöverskridande organisation
PDF: 9789179243432 Tunlid.pdf

 

Thomas Kaiserfeld
Näringen, rationaliseringen och akademiseringen. Avslutande reflektioner
PDF: 9789179243432 Avslutning.pdf

Tryckta källor och litteratur
PDF: 9789179243432 Kallor och litteratur.pdf