Kontroll av beroende

Substitutionsbehandlingens logik, praktik och semantik

Utgivningsår
2013
ISBN
9789197903974
Sidor
467

279 kr

Substitutionsbehandling är den enda vårdform som rekommenderas av Socialstyrelsen för personer med ett långvarigt opiatberoende. Ändå är frågan om att behandla personer med narkotikaklassad medicin – metadon och buprenorfin – kontroversiell och omdebatterad i dagens Sverige. Behandlingen omgärdas av ett omfattande regelverk, där de inskrivna utsätts för integritetskränkande kontroll och behandlingen kan avbrytas vid regelbrott. Med utgångspunkt från tre substitutionsmottagningars verksamhet synliggör och problematiserar Frida Petersson hur klienter definieras och kategoriseras, hur regelverk och villkor tolkas, tillämpas, legitimeras och hanteras lokalt, samt hur man som klient respektive personal reagerar på, förhandlar om och förhåller sig till behandlingens vardagliga praktik. Som grund för sin analys har författaren genomfört såväl deltagande observation vid mottagningarna som intervjuer med personal och klienter.

Frida Petersson är socionom och fil.mag. i kriminologi. Hon har tidigare arbetat som socialsekreterare inom missbruksvården i Göteborg. Denna bok är hennes doktorsavhandling i socialt arbete vid Göteborgs universitet.