Den stora omdaningen

Marknadsekonomins uppgång och fall

Utgivningsår
2012
ISBN
9789179242435
Sidor
344
Översättare
Torhell, Sven-Erik

252 kr

Denna bok är den klassiska skildringen av det liberala marknadssamhällets uppgång och fall från slutet av 1700-talet till det andra världskriget. Den stora omdaningen (The Great Transformation) avser den omvälvning av samhällslivet som ekonomins tillväxt och förändring medför, via uppkomsten av marknader för pengar, arbetskraft, produktionsmedel, varor och mark.

Polanyi kritiserar tanken att de frikopplade marknaderna är ett naturligt socialt tillstånd. De är för honom varken eviga eller spontant framvuxna lösningar. Iscensättandet av den liberala utopin – att marknaderna automatiskt kan reglera samhällens och människors väl och ve – krävde tvärtom politiska ingrepp och lagändringar av gigantisk omfattning.

Polanyi visar sedan hur dessa fria marknader åter infogas och underordnas samhällets styrning. Inskränkningen av marknadernas självständighet var för Polanyi en naturlig åtgärd, ett samhällets spontant framvuxna skydd.

Den stora omdaningen är en personlig tolkning av ett avgörande historiskt skeende, och boken förmedlar en världsbild, en vision, som betonar samhälleliga institutioners relativitet, handlandets moraliska grundvalar och en misstro mot all utvecklingsmetafysik.

Gunnar Olofssons inledning lyfter fram centrala och viktiga teman i Polanyis arbete och skildrar hans bakgrund och insats. Detta är den tredje ombrutna och översedda svenska upplagan.

Se också Polanyis klassiska artikel ”Ekonomin som inrättad process” (”The economy as instituted process”) som finns översatt i tidskriften Arkivs nr 8 (2017).