Politiska skrifter i urval

Utgivningsår
1983
ISBN
9789185118762
Sidor
383

128 kr

Axel Danielsson (1863–1899) var vid sidan av Hjalmar Branting den främste ledargestalten i den tidiga svenska socialdemokratin. I denna bok presenteras ett fylligt urval ur hans politiska skriftställarskap. Det är främst taget ur hans bidrag i Arbetet, en tidning som han grundlade och verkade i under sitt politiska aktiva liv – bortsett från kortare fängelsevistelser.

Urvalet ger en heltäckande bild av Danielssons ställningstaganden till dåtidens brännande sociala och politiska frågor. Hans polemiska skärpa och stilistiska briljans präglar genomgående bidragen i denna volym. Hans liv och verk förkroppsligade också den tidiga radikala socialdemokratins villkor, strävanden och visioner.