Medlemmen, facket och flexibiliteten

Svensk fackföreningsrörelse i det moderna arbetslivet

Utgivningsår
2002
ISBN
9789179241568
Sidor
252

246 kr

Fackföreningsrörelsen står inför betydande utmaningar. Andelen fackligt anslutna minskar, gränserna mellan olika fackförbund blir otydligare och förändringarna på arbetsmarknaden gör att nya frågor förs upp på den fackliga dagordningen. Facket ställs inför den svåra rollen att representera alltmer differentierade intressegrupper – som kanske till och med anser att de själva bättre kan tillvarata sina individuella och professionella intressen i arbetet.

Denna antologi stimulerar till debatt om facklig förnyelse genom att sammanställa resultat och erfarenheter från forskning om facket och det föränderliga arbetslivet. Kapitlen beskriver och diskuterar förutsättningar för nuvarande och framtida svensk fackföreningsrörelse. De behandlar också förändringarna i medlemssammansättningen, de fackliga organisationernas roll i det moderna arbetslivet samt strategier för att stärka fackets vitalitet och öka medlemsengagemanget.

I boken medverkar ett stort antal svenska och utländska fackföreningsforskare som representerar en mängd vetenskapliga discipliner. Redaktörerna Magnus Sverke och Johnny Hellgren är verksamma vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet.