Livsform, kön och risk

En utveckling och tillämpning av realistisk livsformsanalys

Utgivningsår
1999
ISBN
9789179241308
Sidor
303

207 kr

Skillnader i vardagliga handlingsmönster och betraktelsesätt kan förklaras utifrån skilda livsformer i samhället. Den ursprungliga livsformsteorin uppvisar dock flera problem och dessutom har själva möjligheten av en förklarande strukturell samhällsanalys ifrågasatts. I denna avhandling hävdas att en sådan analys under bestämda förutsättningar är både möjlig och fruktbar.

Liselotte Jakobsen söker vidareutveckla den hittillsvarande livsformsanalysen genom att ställa den på den kritiska realismens grund och dessutom kombinera den med feministisk teori om samhällets könsordning. Det ger en ny förståelse av förhållandet mellan sociala strukturer och mänskliga individer, och tillför vidare livsformsanalysen ett tydligt maktperspektiv.

Den nya ansatsen prövas i en empirisk studie av människors vardagsförståelse av risk. Här framträder djupgående och systematiska variationer, inte minst mellan kvinnor och män. Författaren visar att de strukturella livsformernas praktiker och ideologier utgör avgörande mekanismer bakom dessa variationer.