Klasstrider och ekonomisk utveckling under feodalismen

Utgivningsår
1991
ISBN
9789179240646
Sidor
74
Översättare
Sandin, Gunnar

187 kr

Få historiska frågor har gett upphov till så våldsamma debatter som övergången från feodalism till kapitalism. Den senaste debatten har redan fått ett eget namn, ”Brenner-debatten”. Artikeln som startade det hela, Klasstrider och ekonomisk utveckling under feodalismen (Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe), publicerades ursprungligen 1976 av den amerikanske historikern Robert Brenner.

I centrum för Brenners kritik står en rad etablerade ekonomisk-historiska och demografiska skolor och deras försök att förklara ekonomisk utveckling med överhistoriska modellbyggen.

Det feodala produktionssättets undergång måste i stället förstås som följden av en rad klasskampshandlingar. Brenner visar att det är klassförhållandena som bestämmer hur kommersiella och befolkningsmässiga förändringar påverkar den ekonomiska utvecklingen och inte tvärtom. Denna centrala tes belägger han genom en fascinerande omtolkning av den feodala utvecklingen i Europa under åren 1100–1700.

I ett förord ger den danske historikern Kristof K Kristiansen en fyllig översikt av olika historieskolors inställning i denna fråga.