Från arbetets horisont

Perspektiv på historisk forskning om arbete och samhälle under kapitalismen

Utgivningsår
2021
ISBN
9789179243548
Sidor
416

276 kr

Det tidiga 1970-talet präglades av skärpta motsättningar på svensk arbetsmarknad och öppna konflikter om makten över arbetet och dess organisering. Arbetet och förhållandena i produktionen blev snart föremål för offentlig debatt och politisk strid.

Parallellt växte det fram en kritisk historisk forskning inriktad på analyser av arbetsprocesser och produktionens föränderliga sociala relationer. Denna vitala och långlivade forskningstradition har kastat nytt ljus över kapitalismens motsättningar och arbetarrörel­sens historiska strävanden att utmana maktförhållandena i arbetsliv och samhälle.

I den här boken ger nio historiker sin syn på denna arbetslivshistoriska eller arbetarhistoriska forskning. I de personligt hållna bidragen diskuterar de utvecklingen av den egna forskningen, dess inriktning och resultat, mot bakgrund av de inom- och utomvetenskapliga förutsättningar som format deras forskargärning.

 

”De problem kring arbetet och dess förändringar, makt­förhål­landena i arbetslivet och de stundtals konfliktfyllda relationerna på arbetsmarknaden som i hög grad stått i fokus för den här diskuterade forskningen har ju på intet sätt förlorat sin aktualitet.” – Ur Lars Ekdahls inledning

 

Boken har recenserats i Arbetaren, läs också Ingemar Lönnboms krönika om boken i Blekinge Läns Tidning.

 

De två digitala seminarier som Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap och Arena Idé har sänt går att se i efterhand via AKS och Arena Idés Facebooksidor, läs mer på https://arenaide.se/kalender/arbetarhistoria/.

 

Innehåll

Lars Ekdahl, ”Inledning”

Lars Olsson, ”Arbetarhistoria som samhällshistoria. Klassresan in i forskarvärlden och ut i vida världen”

Lars Ekdahl, ”Historia som samhällskritik? Studier av kapitalismen och dess motkrafter”

Maths Isacson, ”Arbetarhistorikern i verkstaden”

Lars Berggren, ”En arbetarhistoriker i ständig rörelse”

Mats Greiff, ”Emancipation, arbetsliv och rock’n’roll. En forskningsresa”

Eva Blomberg, ”Att försöka förstå världen – och akademin”

Staffan Stranne, ”Industri och arbetsmarknad i ytterligheternas tidevarv”

Johan Svanberg, ”Från snapphanar till yrkesinternationaler. Reflektioner kring vägen in i arbetarhistorien”

Karin Carlsson, ”Lust och olust. Om identitet, handlingsutrymme och drivkrafter i akademiska rum”