Framtidsskaparna

Vetenskapens ungdomskultur vid svenska läroverk 1930–1970

Utgivningsår
2005
ISBN
9789179241858
Sidor
320

257 kr

Vad är naturvetenskap och teknik? Vilken roll och betydelse har de för samhället? Är vetenskapsmannen en hjälte, och i så fall på vilket sätt?

Staffan Wennerholms undersökning handlar om hur eleverna vid de tekniska och allmänna läroverken under perioden 1930–1970 debatterade sådana frågor och vilka krav de ställde på kommande naturvetare och tekniker.

Ett genomgående tema i diskussionerna var att de unga naturvetarna beskrev en rad skillnader eller gränser, särskilt gränsen mellan läroverkselever och ungdomar som inte gick i skolan. Läroverkseleven skulle inta en allvarlig hållning till samhället och inte hänge sig åt enkla nöjen.

En annan gräns löpte mellan den moderna naturvetenskapen och tekniken och den föråldrade religionen och humanioran. Unga naturvetare och tekniker på läroverken skulle vara framtidsskapare – framåtblickande, objektiva och handlingskraftiga.

Mellan ”manligt” och ”kvinnligt” drogs en annan viktig gräns. Naturvetenskap och teknik antogs framförallt passa pojkar, och naturvetarrollen var samtidigt en könsroll.

De hårda kraven innebar att inte alla var lämpade för uppgiften. Kulturbygget innebar en sållningsmekanism som med all säkerhet är levande och aktuell än idag.