Bildningsarbetarinternationalen i Sverige

En studie av försök att organisera socialistiska och kommunistiska lärare i Sverige 1920–1940

Utgivningsår
1984
ISBN
9789185118779
Sidor
270

160 kr

Vilken tradition har en radikal rörelse bland lärare i Sverige? Gjordes det också i Sverige försök att organisera folkskollärare ”på klasskampens grund” under den period av sociala omvälvningar som följde efter ryska revolutionen och första världskrigets slut?

I denna bok skildras en radikal tradition inom svenskt skolväsen som tidigare föga uppmärksammats. Utgångspunkten är försöken efter första världskriget att på internationell bas organisera socialistiskt sinnade lärare. Den så kallade Bildningsarbetarinternationalen, som grundades 1922 i Paris, ville vara ett forum för lärare som knutna till arbetarrörelsen försökte förändra främst folkskolans ställning och uppgifter i samhället. Vilka möjligheter finns det i ett kapitalistiskt samhälle att omvandla skolan? Vilka uppgifter har ”en revolutionär lärare” i det kapitalistiska samhället?

Tyngdpunkten i framställningen är en ingående skildring av främst ett antal kommunistiska folkskollärares försök att i Sverige samla radikala lärare. Mot denna bakgrund redovisas också några av de konflikter som kännetecknade svensk skol- och samhällsutveckling under 1920- och 1930-talen. Kampen mellan höger- och vänsterkrafter i samhället speglades också på skolans område och i olika attacker på bland annat de kommunistiska lärarna. Kunde en kommunist tillåtas som lärare i den svenska folkskolan?

Författaren diskuterar slutligen gårdagens frågeställningar i förhållande till dagens diskussion om progressiva lärares möjligheter att påverka och förändra skolan.