Bildningens moderna former

Utbildningsprogram om litteratur 1960–1979

Utgivningsår
2004
ISBN
9789188830142
Sidor
159

184 kr

Bildningens moderna former ges ut inom ramen för forskningsprogrammet Välfärdsstat, medier och modernisering. Programmet syftar till att teckna sambanden mellan utbildningsprogrammen och förändringarna av välfärds- och utbildningspolitiken.

Med utgångspunkt i de utbildningsprogram om litteratur som producerades av SR (Sveriges Radio) och TRU (Television och radio i utbildningen) mellan 1960 och 1979 undersöks och diskuteras hur dessa program förhöll sig till litteraturundervisningen i den reguljära skolan och hur de påverkades och var en del av samhällets moderniseringsprocess. Under 1960-talet genomfördes en omfattande demokratisering och modernisering av det svenska skolsystemet genom införandet av den nioåriga obligatoriska grundskolan och det nya gymnasiet. Påverkade detta utbildningsprogrammens form och litterära inriktning? Hur blev de påverkade? Begreppen tradition, modernitet och medier är centrala för undersökningens analys. Utifrån dessa begrepp problematiseras och diskuteras spänningen mellan tradition, bildning och elitism å ena sidan och modernitet, (mass)utbildning och demokrati å den andra.

Bengt-Göran Martinsson är docent och tf professor vid Linköpings universitet. Huvuddelen av hans forskning har rört kunskapsbildning och didaktiska traditioner inom den svenska skolans litteraturundervisning. För närvarande är han verksam vid Forskarskolan Pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet.