Att studera Kapitalet

Första boken. Kommentar och studiehandledning

Utgivningsår
2013
ISBN
9789179242534
Sidor
665

262 kr

Karl Marx Kapitalet är ett av samhällsvetenskapens mest betydelsefulla verk och centralt för diskussionen om det moderna, kapitalistiska samhället. I Att studera Kapitalet tar Mats Lindberg fasta på Kapitalet betraktad som samhällsvetenskaplig teori: Vad handlar teorin om? Hur är teorin uppbyggd? Hur förhåller den sig till allmän historieteori, empirisk samhällsforskning och praktisk politik? Genom detta perspektiv möjliggörs en kritisk och konstruktiv dialog med andra klassiker och med nyare framstående arbeten inom samhällsvetenskap och humaniora. Boken är uppbyggd som en textkommentar och studiehandledning som tar läsaren genom Kapitalets första bok sida för sida, kapitel för kapitel.

Som en röd tråd genom Att studera Kapitalet löper en kritik (både uttrycklig och underförstådd) av de mest framstående alternativa arbetena inom Marxforskningen samt av tre inflytelserika marxistiska filosofier och tolkningstraditioner (den sovjetiska dialektiska och historiska materialismen, den tyska hegelianska kapitallogiken och den franska Althusserskolans strukturmarxism). Samtliga får problem med att relatera Kapitalets teori till den komplexa empiriska och praktiskt politiska verkligheten, de landar i sterila samhällsanalyser och ofruktbar politik; i värsta fall i förenklad ideologisk dogmatik. Att studera Kapitalet mynnar ut i ett tolkningsförslag om hur Kapitalet kan betraktas som samhällsvetenskaplig teori och vilken sorts empirisk samhällsforskning och samhällspragmatisk analys som denna läsning leder till.

En kritisk granskning av filosofen Karl Poppers klassiska Marxläsning avslutar arbetet i ett särskilt efterord. Popper (och många med honom) tar sig nämligen inte ur den sovjetiska Marxbildens tvångströja. Marx framställs därmed – i Lenins efterföljd – som den totalitära sovjetstatens andlige grundare. Allt medan den faktiske Marx, som demokratisk förkämpe och reformistiskt arbetande organisatör inom den första internationella arbetarrörelsen (1864–1872), försvinner som utgångspunkt för tolkningen.

Mats Lindberg (tidigare Dahlkvist) är professor i statskunskap vid Örebro universitet. Han är en av få experter på Marx och Kapitalet i den svenska akademiska världen. Denna bok är ett nytryck av hans doktorsavhandling från 1978. Hur författaren i dag ser på Kapitalets teori framgår av hans inledning till Arkiv förlags sjätte upplaga av Kapitalets första bok 2013. Den nyskrivna inledningen kan därmed också ses som ett kommenterande förord till detta nytryck av Att studera Kapitalet, och ett förtydligande ställningstagande till Marx av i dag (den nya inledningen finns även tillgänglig som särtryck).

Den figur som i de tidigare utgåvorna fanns hopvikt på bakre pärmens insida är i denna nya utgåva sidbruten och infogad på sidorna 657–665. ”Teorin som figur” är en bilaga till kapitel II i bokens avslutning; menad att studeras tillsammans med texten i kapitel II:2 c när avslutningen läses. En version utan sidbrytningar finns även tillgänglig här.